เกี่ยวกับคณะ | ข่าวสาร | หลักสูตร | วิชาการ | งานวิจัย | กิจกรรมนักศึกษาและศิษย์เก่า | ปฏิทินกิจกรรม
 
Research Committee 
คณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัย 

คณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัย

รองคณบดีฝ่ายวิจัย
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิกานดา พรสกุลวานิช)

ตำแหน่ง: ประธานกรรมการ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลวรรณ จงวิไลเกษม)

ตำแหน่ง: กรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร. สมสุข หินวิมาน

ตำแหน่ง: กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา ปัณฑรานุวงศ์

ตำแหน่ง: กรรมการ

รองศาสตราจารย์นฤมล ปิ่นโต

ตำแหน่ง: กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โมไนยพล รณเวช

ตำแหน่ง: กรรมการ

ผศ. ดร.พรรษา   รอดอาตม์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรษา รอดอาตม์

ตำแหน่ง: กรรมการ

นายธนบดี ศรีพันธุ์วงศ์

ตำแหน่ง: กรรมการและเลขานุการ

นางสาวชุติมา เสนีวงศ์

ตำแหน่ง: ผู้ช่วยเลขานุการ

นางสาวจันทรัตน์ ตองอ่อน

ตำแหน่ง: ผู้ช่วยเลขานุการ