เกี่ยวกับคณะ | ข่าวสาร | หลักสูตร | วิชาการ | งานวิจัย | กิจกรรมนักศึกษาและศิษย์เก่า | ปฏิทินกิจกรรม
 
Research Committee 
คณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัย 

คณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัย

รองคณบดีฝ่ายวิจัย
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิกานดา พรสกุลวานิช)

ตำแหน่ง: ประธานกรรมการ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลวรรณ จงวิไลเกษม)

ตำแหน่ง: กรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร. สมสุข หินวิมาน

ตำแหน่ง: กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา ปัณฑรานุวงศ์

ตำแหน่ง: กรรมการ

ตำแหน่ง: กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นฤมล ปิ่นโต

อาจารย์ ดร.โมไนยพล รณเวช

ตำแหน่ง: กรรมการ

นางสาวปิยนาถ สรรพา

ตำแหน่ง: เลขานุการ

นางสาวจันทรัตน์ ตองอ่อน

ตำแหน่ง: ผู้ช่วยเลขานุการ

นางสาวชุติมา เสนีวงศ์

ตำแหน่ง: ผู้ช่วยเลขานุการ

อ้างอิง: คำสั่งคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนที่ 63/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบงานบริหารตามพันธกิจของคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน

ให้คณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัย มีหน้าที่สนับสนุนให้บุคลากรมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการในประเทศและต่างประเทศ และผลักดันวารสารวิชาการของคณะเข้าสู่ฐานข้อมูลซึ่งเป็นที่ยอมรับในวงการวิชาการ รวมทั้งกำหนดเป้าหมายและนโยบายการวิจัยของคณะ โดยให้สอดคล้องกับเป้าหมายและนโยบายของมหาวิทยาลัย ตลอดจนพิจารณากลั่นกรองโครงการวิจัยของบุคลากรที่เสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากเงินกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัย และรวบรวมโครงการวิจัยของคณะเสนอต่อคณะกรรมการระดับมหาวิทยาลัยพิจารณา ติดตามและประเมินผลงานวิจัยของบุคลากร รวมทั้งงานอื่นๆ ที่คณบดีมอบหมาย