เกี่ยวกับคณะ | ข่าวสาร | หลักสูตร | วิชาการ | งานวิจัย | กิจกรรมนักศึกษาและศิษย์เก่า
 
Research Committee 
คณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัย 

คณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัย

ตำแหน่ง: ประธานกรรมการ

รองศาสตราจารย์พรทิพย์ สัมปัตตะวนิช

ตำแหน่ง: กรรมการ

รองศาสตราจารย์กิติมา สุรสนธิ

ตำแหน่ง: กรรมการ

รองศาสตราจารย์แอนนา จุมพลเสถียร

ตำแหน่ง: ที่ปรึกษา

รองศาสตราจารย์วงหทัย ตันชีวะวงศ์

ตำแหน่ง: กรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร. สมสุข หินวิมาน

ตำแหน่ง: กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิกานดา พรสกุลวานิช

ตำแหน่ง: กรรมการ

อาจารย์ ดร.โมไนยพล รณเวช

ตำแหน่ง: กรรมการ

อาจารย์ ดร. พีรยุทธ โอรพันธ์

ตำแหน่ง: กรรมการ

ผู้ช่วยจารย์กุลนารี เสือโรจน์

ตำแหน่ง: เลขานุการ

นางสาวชุติมา เสนีวงศ์

ตำแหน่ง: ผู้ช่วยเลขานุการ

นางสาวจันทรัตน์ ตองอ่อน

ตำแหน่ง: ผู้ช่วยเลขานุการ

นางสาวจารุณี สุขสม

อ้างอิง: คำสั่งคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนที่ 46/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ให้คณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัยมีหน้าที่ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยของมหาวิทยาลัยให้มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ บริหารงานวิจัยและกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน และพิจารณา กำหนดเป้าหมาย นโยบายการวิจัยของคณะวารสารศาสตร์ฯ ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย และนโยบายของมหาวิทยาลัย จัดทำงบประมาณด้านการวิจัยเสนอต่อมหาวิทยาลัย จัดสรรงบประมาณกองทุนวิจัยเพื่อสนับสนุนโครงการวิจัยประเภทต่างๆ พิจารณากลั่นกรองโครงการวิจัยของบุคลากรคณะวารสารศาสตร์ฯ รวมทั้งติดตามและประเมินผลงานวิจัยของบุคลากรที่เสนอขอรับทุนสนับสนุนจากกองทุนวิจัยคณะวารสารศาสตร์ฯ และงานอื่นๆ ที่คณบดีมอบหมาย