เกี่ยวกับคณะ | ข่าวสาร | หลักสูตร | วิชาการ | งานวิจัย | กิจกรรมนักศึกษาและศิษย์เก่า
 
Research News 
ข่าวทุนวิจัย 
ข่าวทุนวิจัย
เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอรับทุนวิจัยทั่วไป และสำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ จากกองทุนวิจัยคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ประจำปีงบประมาณ 2560 (รอบที่ 3) ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2560
24 ก.ค. 2560

คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอรับทุนวิจัยทั่วไป และสำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ จากกองทุนวิจัยคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ประจำปีงบประมาณ 2560 (รอบที่ 3)
ทุนวิจัยละ 100,000 แต่ไม่เกิน 200,000 บาท

ผู้สนใจสามารถ Download แบบฟอร์มเพื่อเสนอขอรับทุนสนับสนุนโครงการวิจัยได้ตามไฟล์ที่แนบมานี้
และโปรดจัดส่งข้อเสนอโครงการวิจัยมาที่ นางสาวชุติมา เสนีวงศ์ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2560

รายละเอียด ตามไฟล์แนบ