เกี่ยวกับคณะ | ข่าวสาร | หลักสูตร | วิชาการ | งานวิจัย | กิจกรรมนักศึกษาและศิษย์เก่า | ปฏิทินกิจกรรม
 
Research News 
ข่าวทุนวิจัย 
ข่าวทุนวิจัย
เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอรับทุนวิจัยทั่วไป และสำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ จากกองทุนวิจัยคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ประจำปีงบประมาณ 2561 (รอบที่ 2) ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561
23 ก.พ. 2561

คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน "ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอรับทุนวิจัยทั่วไป และสำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ประเภทกำหนดหัวข้อ (ตามประเด็นการวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) จากกองทุนวิจัยคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ประจำปีงบประมาณ 2561 (รอบที่ 2)" 

ทุนวิจัยละ 100,000 แต่ไม่เกิน 200,000 บาท

ผู้สนใจสามารถ Download แบบฟอร์มเพื่อเสนอขอรับทุนสนับสนุนโครงการวิจัยได้ตามไฟล์ที่แนบมานี้
และโปรดจัดส่งข้อเสนอโครงการวิจัยมาที่ นางสาวปิยนาถ สรรพา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
(ประสานงานด้านทุนวิจัย) สำนักงานเลขานุการ ชั้น 3 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 

รายละเอียด ตามไฟล์แนบ