เกี่ยวกับคณะ | ข่าวสาร | หลักสูตร | วิชาการ | งานวิจัย | กิจกรรมนักศึกษาและศิษย์เก่า | ปฏิทินกิจกรรม
 
Research Committee 
คณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัย 

คณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัย

คณบดีคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
(รองศาสตราจารย์กัลยกร วรกุลลัฏฐานีย์)
ตำแหน่ง: ที่ปรึกษา

รองคณบดีฝ่ายวิจัย
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกศราพร ทองพุ่มพฤกษา)
ตำแหน่ง: ประธานกรรมการ

รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน
(อาจารย์แก้วกาญจน์ จูเจริญ)
ตำแหน่ง: กรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร.สมสุข หินวิมาน
ตำแหน่ง: กรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร.นิธิดา แสงสิงแก้ว
ตำแหน่ง: กรรมการ

รองศาสตราจารย์วงหทัย ตันชีวะวงศ์
ตำแหน่ง: กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เซ็นโจ นะไก
ตำแหน่ง: กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรยุทธ โอรพันธ์
ตำแหน่ง: กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักรวาล นิลธำรงค์
ตำแหน่ง: กรรมการ

เลขานุการคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
(นายธนบดี ศรีพันธุ์วงศ์)
ตำแหน่ง: กรรมการและเลขานุการ

นางสาวชุติมา เสนีวงศ์
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยเลขานุการ

นางสาวจันทรัตน์ ตองอ่อน
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยเลขานุการ

คำสั่งคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ที่ 839/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบงานบริหารตามพันธกิจของคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน

ให้คณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัย มีหน้าที่สนับสนุนให้บุคลากรมีการเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ และผลงานสร้างสรรค์ในประเทศและต่างประเทศ และผลักดันวารสารวิชาการของคณะเข้าสู่ฐานข้อมูลซึ่งเป็นที่ยอมรับในวงการวิชาการ รวมทั้งกำหนดเป้าหมายและนโยบายการวิจัยของคณะให้สอดคล้องกับเป้าหมายและนโยบายของมหาวิทยาลัย ตลอดจนพิจารณากลั่นกรองโครงการวิจัย งานสร้างสรรค์ของบุคลากรที่เสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากเงินกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัย และรวบรวมโครงการวิจัย งานสร้างสรรค์ของคณะเสนอต่อคณะกรรมการระดับมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ติดตามและประเมินผลงานวิจัยของบุคลากร รวมทั้งงานอื่น ๆ ที่คณบดีมอบหมาย