เกี่ยวกับคณะ | ข่าวสาร | หลักสูตร | วิชาการ | งานวิจัย | กิจกรรมนักศึกษาและศิษย์เก่า | ปฏิทินกิจกรรม
 
Research News 
ข่าวทุนวิจัย 
ข่าวทุนวิจัย
ประกาศผลการพิจารณารางวัลสนับสนุนด้านการวิจัย คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ประจำปีงบประมาณ 2565
2 ก.ย. 2565

ตามที่ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลน ได้ประกาศเปิดรับพิจารณารางวัลสนับสนุนด้านการวิจัย คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 5 ประเภทรางวัล โดยให้เป็นไปตามประกาศคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการให้รางวัลสนับสนุนด้านการวิจัย จากกองทุนวิจัย (คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน) พ.ศ. 2564 และสิ้นสุดการยื่นเสนอขอรับการพิจารณารางวัลสนับสนุนด้านการวิจัย เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมานั้น

บัดนี้ การพิจารณารางวัลสนับสนุนด้านการวิจัยได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จึงขอ ประกาศผลการพิจารณารางวัลสนับสนุนด้านการวิจัย คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ประจำปีงบประมาณ 2565

รายละเอียด ตามไฟล์แนบ