เกี่ยวกับคณะ | ข่าวสาร | หลักสูตร | วิชาการ | งานวิจัย | กิจกรรมนักศึกษาและศิษย์เก่า | ปฏิทินกิจกรรม
 
Research News 
ข่าวทุนวิจัย 
ข่าวทุนวิจัย
ประกาศเปิดรับทุนสนับสนุนเพื่อการเดินทางไปนำเสนอผลงานทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2566
30 ม.ค. 2566

      ด้วยคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มีนโยบายในการยกระดับผลงานทางวิชาการให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล จึงสนับสนุนให้คณาจารย์มีโอกาสในการนำเสนอผลงานทางวิชาการ ผลงานทางวิชาการประเภทงานสร้างสรรค์ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ คณะอนุกรรมการทุนสนับสนุนเพื่อการเดินทางไปเสนอผลงานทางวิชาการ ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัย (คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน) โดยให้เป็นไปตามประกาศคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ว่าด้วย หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินทุนสนับสนุนเพื่อการเดินทางไปเสนอผลงานทางวิชาการ จากกองทุนวิจัย (คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน) พ.ศ. 2564

     ในการนี้ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน จึงเห็นควรให้กำหนดการส่งใบสมัครและประกาศผลการพิจารณาทุนสนับสนุนเพื่อการเดินทางไปเสนอผลงานทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2566 ตามไฟล์แนบ

     โดยสามารถยื่นสมัครขอรับทุนสนับสนุนเพื่อการเดินทางไปเสนอผลงานทางวิชาการ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ประจำปีงบประมาณ 2566 ได้ที่ นางสาวชุติมา เสนีวงศ์ สำนักงานเลขานุการ ชั้น 3 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โทร.02-6966220