เกี่ยวกับคณะ | ข่าวสาร | หลักสูตร | วิชาการ | งานวิจัย | กิจกรรมนักศึกษาและศิษย์เก่า | ปฏิทินกิจกรรม
 
Research 
รายชื่องานวิจัย 

งานวิจัยภายนอก

โครงการวิจัยงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก
ปีงบประมาณ ชื่อโครงการวิจัย/ผู้วิจัย
2564
 1. การประเมินผลโครงการประชาสัมพันธ์การจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กรมประชาสัมพันธ์) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โมไนยพล รณเวช
 2. การประเมินผลโครงการประชาสัมพันธ์เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กรมประชาสัมพันธ์) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา ปัณฑรานุวงศ์
 3. การปรับตัวขององค์กรข่าวออนไลน์เพื่อความอยู่รอดทางธุรกิจและบทบาทหน้าที่ต่อสังคม (The adaptation of online media outlets toward business survival and social role) (สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)) อาจารย์ ดร.เอกพล เธียรถาวร และอาจารย์ปาจารีย์ ปุรินทวรกุล
 4. คุณค่า ความหมาย และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (สังคม) ต่อสื่อในยุคดิจิทัล (Value, Meaning and The Expectation of the Stakeholders ti Media in Digital Era) (สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไลวรรณ จงวิไลเกษม
 
 1. การประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการขับเคลื่อนประเด็น “สารเคมีการเกษตร” ของไทยพีบีเอส”(องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิไลวรรณ จงวิไลเกษม
 2. Fake News Fighter การสร้างเครือข่ายเพื่อสร้างองค์ความรู้และกลไกในการแก้ปัญหาข่าวปลอม (กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิไลวรรณ จงวิไลเกษม
 3. พัฒนาและจัดทำมาตรฐานข้อมูลกลางเพื่อการใช้งานร่วมกันขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย(ส.ส.ท.) (องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประไพพิศ มุทิตาเจริญ
 4. จ้างที่ปรึกษาติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านกิจการกระจายเสียง ประจำปี 2562 (สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.)) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรรษา รอดอาตม์
 5. จ้างที่ปรึกษาติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านกิจการโทรทัศน์ ประจำปี 2562 (สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงานใหญ่)) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิไลวรรณ จงวิไลเกษม
 6. การประเมินผลโครงการประชาสัมพันธ์การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (กรมประชาสัมพันธ์) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัจฉรา ปัณฑรานุวงศ์
 7. ประเมินผลโครงการประชาสัมพันธ์การจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (กรมประชาสัมพันธ์) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. โมไนยพล รณเวช
2562
 1. การประเมินผลโครงการประชาสัมพันธ์การจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
  (สำนักพัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์)
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โมไนยพล รณเวช
 2. โครงการศึกษาผลกระทบและแนวทางการพัฒนารูปแบบและเนื้อหารายการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลในประเทศไทยหลังการเปลี่ยนผ่าน
  (สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ)
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พจนา ธูปแก้ว
 3. The nostalgic gaze at the middle class Japan - A study of narratives of the postwar Japan (1945 - 2019)
  (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย)
  อาจารย์ ดร.เซ็นโจ นะไก
 4. โครงการประเมินผลการสื่อสารทางสังคม สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2562
  (สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ)
  รองศาสตราจารย์รุจน์ โกมลบุตร, รองศาสตราจารย์กัลยกร วรกุลลัฏฐานีย์,
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิธิดา แสงสิงแก้ว
 5. ศึกษาหลักเกณฑ์การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการและคนด้อยโอกาสให้เข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงานใหญ่)) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรรษา รอดอาตม์
 6. สำรวจพฤติกรรมและแนวโน้มการบริโภคสื่อของไทย (สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.)) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประไพพิศ มุทิตาเจริญ
 7. ปรับภาพลักษณ์และแบรนด์สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล และดำเนินตามแผนกลยุทธ์ฯ ปี 2562 (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (สำนักงานใหญ่)) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัจฉรา ปัณฑรานุวงศ์
 8. การสำรวจการรับรู้ของกลุ่มเป้าหมายในโครงการวางสื่อโฆษณาสื่อสาร 50 ปี กฟผ.ผ่านสื่อโทรทัศน์และสื่อออนไลน์ (บริษัท สตาร์ รีชเชอร์ส กรุ๊ป จำกัด) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. โมไนยพล รณเวช
2561
 1. โครงการประเมินผลการประชาสัมพันธ์แรงงานต่างด้าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
  (สำนักพัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์)
  อาจารย์ ดร.โมไนยพล รณเวช
 2. โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้มารับบริการจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
  (สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา)
  อาจารย์ ดร.โมไนยพล รณเวช
 3. ศึกษาหลักเกณฑ์การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการและคนด้อยโอกาสให้เข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
  (สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ)
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรษา รอดอาตม์
 4. สำรวจพฤติกรรมและแนวโน้มการบริโภคสื่อของไทย โดยวิธีคัดเลือก
  (สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.))
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประไพพิศ มุทิตาเจริญ
2560
 1. รณรงค์ปลุกจิตสำนึกเสริมสร้างธรรมาภิบาลร่วมต้านทุจริต
  (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.))
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประไพพิศ มุทิตาเจริญ
 2. ศึกษาวิจัยเพื่อประเมินคุณภาพเนื้อหารายการภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล
  (สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ)
  อาจารย์ ดร.พรรษา รอดอาตม์
 3. ส่งเสริมความเข้มแข็งเครือข่ายผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ ระดับภูมิภาค
  (สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ)
  อาจารย์ ดร.พรรษา รอดอาตม์
 4. จ้างเผยแพร่และบำรุงรักษาระบบการแพร่ภาพรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาผ่านทางอินเตอร์เน็ต www.etvthai.tv (ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประไพพิศ มุทิตาเจริญ
2559
 1. การใช้ประโยชน์จากกงานวิจัยรูปแบบสื่อการสอนที่มีการใช้หลักเสียงบรรยายภาพของครูโรงเรียนสอนคนตาบอด
  (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย)
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กุลนารี เสือโรจน์
 2. ศึกษาวิจัยประเมินประสิทธิภาพ, ผลสัมฤทธิ์ของการประกอบกิจการกระจายเสียง, กิจการโทรทัศน์ ประจำปี 2559
  (สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์, กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ)
  อาจารย์ ดร.พรรษา รอดอาตม์
 3. โครงการส่งเสริมการให้บริการกิจการโทรทัศน์เพื่อจัดทำเสียงบรรยายภาพ (Audio Description)
  (สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ)
  รองศาสตราจารย์พรทิพย์ สัมปัตตะวนิช
 4. จ้างเผยแพร่และบำรุงรักษาระบบการแพร่ภาพรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาผ่านทางอินเตอร์เน็ต www.etvthai.tv
  (ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา)
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประไพพิศ มุทิตาเจริญ
 5. จัดทำแผนแม่บทการดำเนินงานสถานีโทรทัศน์ระบบดิจิตอลการประกอบกิจการบริการสาธารณะ ประเภท 1
  (การกีฬาแห่งประเทศไทย)
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พจนา ธูปแก้ว
 6. ผลิตสื่อหนังสืออิเล็คทรอนิกส์ตามมาตรฐานสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ EPUB 3 ; R (ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กุลนารี เสือโรจน์
 7. โครงการส่งเสริมให้สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 มีบริการเพื่อการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของคนพิการสื่อเสียงบรรยายภาพ (Audio Description);T (บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด (สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง7)) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กุลนารี เสือโรจน์
2558
 1. การส่งเสริมให้ผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์มีบริการเพื่อการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของคนพิการ
  (สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ)
  รองศาสตราจารย์กิติมา  สุรสนธิ
 2. ประเมินผลการจัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลนำร่องในปีงบประมาณ 2557
  (สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม)
  อาจารย์ประไพพิศ มุทิตาเจริญ
 3. โครงการประเมินผลกระบวนการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ทัศนคติ, ทักษะการสื่อสารเรื่องเพศของผู้ปกครองกับลูกวัยรุ่น
  (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.))
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิธิดา แสงสิงแก้ว
 4. การส่งเสริมให้ผู้ประกอบกิจการกระจายเสียง, โทรทัศน์มีบริการเพื่อการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของคนพิการ
  (สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์, กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ)
  อาจารย์อารดา ครุจิต
 5. โครงการศึกษาผลรับชมโทรทัศน์ระบบดิจิตอล (The Users Survey of DTTB)
  (คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์, กิจการโทรคมนาคม)
  รองศาสตราจารย์กิติมา สุรสนธิ
 6. การศึกษาทัศนคติด้านผลลัพธ์ทางสังคมที่มีต่อโครงการห้องเรียนสีเขียว ของ กฟผ.
  (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย)
  ศาสตราจารย์ ดร.สุรพงษ์ โสธนะเสถียร
 7. การศึกษาวิจัยประเมินประสิทธิภาพ, ผลสัมฤทธิ์ของการประกอบกิจการกระจายเสียง, กิจการโทรทัศน์ ประจำปี 2558 
  (สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์, กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ)
  อาจารย์ ดร.พรรษา รอดอาตม์
 8. Communication Strategy and Action Plan of UNFPA
  (กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (UNFPA))
  รองศาสตราจารย์พรทิพย์ สัมปัตตะวนิช
 9. จ้างที่ปรึกษาดำเนินโครงการจ้างผู้รวบรวมจัดทำต้นฉบับรายงานตามมาตรา 73 ของคณะกรรมการติดตาม, ประเมินผลการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่, กำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์, กิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2553 ประจำปี 2558 ด้านกิจการโทรทัศน์ในเรื่องข้อสังเกต, เรื่องอื่นๆ ที่เห็นสมควรรายงานให้ กสทช.รัฐสภา หรือประชาชนทราบ
  (สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์, กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ)
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา ปัณฑรานุวงศ์
2557
 1. จ้างบำรุงรักษาการบริการเผยแพร่ระบบ Live TV และระบบ TV On Demand
  เว็บไซต์สถานี ETV
  (สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.))
  อาจารย์ประไพพิศ มุทิตาเจริญ
 2. วิจัยเพื่อศึกษาแนวทางในการออกแบบการฝึกอบรมพ่อแม่เพื่อการสื่อสารเรื่องเพศกับลูก
  (แผนงานสร้างเสริมสุขภาพจิต จังหวัดนนทบุรี)
  รองศาสตราจารย์กัลยกร  วรลัฎฐานีย์
  อาจารย์ประไพพิศ  มุทิตาเจริญ
  อาจารย์ ดร.นิธิดา  แสงสิงแก้ว
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุจน์  โกมลบุตร
 3. จัดทำแผนกลยุทธ์ด้านการสื่อสารของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก
  (สถาบันคุ้มครองเงินฝาก)
  รองศาสตราจารย์กิตติมา สุรสนธิ
 4. โครงการพัฒนาเครือข่ายข้อมูลข่าวสารสู่ภาษาสากลเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน(สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ)
  รองศาสตราจารย์กิตติมา สุรสนธิ
 5. พัฒนาประสิทธิภาพการเข้าถึงบริการสังคมให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวเมืองพัทยา
  (เมืองพัทยา)
  รองศาสตราจารย์พรทิพย์ สัมปัตตะวนิช
 6. รายงานการติดตามประเมินผลงานการบริการปรึกษาทางเลือกทางโทรศัพท์
  (มูลนิธิเข้าถึงเอดส์)
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุจน์  โกมลบุตร
 7. รายงานการจัดการองค์ความรู้งานบริการปรึกษาทางเลือกทางโทรศัพท์
  (มูลนิธิเข้าถึงเอดส์)
  อาจารย์ศรรวริศา  เมฆไพบูลย์
  อาจารย์มนต์ศักดิ์  ชัยวีระเดช
 8. ที่ปรึกษา สำรวจ ออกแบบศูนย์พัฒนามาตรฐานการศึกษาเมืองพัทยาและจัดทำแผนพัฒนาด้านการศึกษาในโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยา (เมืองพัทยา)
  รองศาสตราจารย์พรทิพย์ สัมปัตตะวนิช
2556
 1. จัดนิทรรศการ กรุงเทพฯ เมืองสวรรค์
  (สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลกรุงเทพมหานคร)
  รองศาสตราจารย์พรทิพย์ สัมปัตตะวนิช
 2. การส่งเสริมให้ผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์มีบริการเพื่อการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของคนพิการ
  (สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ)
  รองศาสตราจารย์พรทิพย์ สัมปัตตะวนิช
  รองศาสตราจารย์กิติมา สุรสนธิ
  อาจารย์อารดา  ครุจิต
  อาจารย์กรรณิกา  รุ่งเจริญพงษ์
  อาจารย์ภัทธีรา  สารากรบริรักษ์
  อาจารย์กุลนารี  เสือโรจน์
  อาจารย์พรชัย  ฉันต์วิเศษลักษณ์
 3. โครงการพัฒนาเครือข่ายข้อมูลข่าวสารสู่ภาษาสากล
  (สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ)
  รองศาสตราจารย์กิติมา สุรสนธิ
 4. โครงการพัฒนาข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์
  (สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ)
  รองศาสตราจารย์กิติมา สุรสนธิ
 5. ค่าใช้จ่ายในการจัดทำสื่อเผยแพร่การท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร
  (สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว)
  รองศาสตราจารย์พรทิพย์ สัมปัตตะวนิช
 6. ศึกษาองค์ความรู้ด้านบริการคำบรรยายแทนเสียง หรือบริการเสียงบรรยายแทนภาพของต่างประเทศ
  (สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ)
  รองศาสตราจารย์กิติมา  สุรสนธิ
 7. โครงการ “หนังสือพิมพ์กับรัฐประหาร 19 กันยายน 2549″
  (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยและสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา)
  อาจารย์ ดร.โมไนยพล  รณเวช
 8. พัฒนาเทคโนโลยีการแพร่ภาพรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาผ่านทางอินเตอร์เน็ตเว็บไซต์ของสถานี ETV
  (สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.))
  อาจารย์ประไพพิศ  มุทิตาเจริญ
 9. ประเมินความสัมพันธ์ของชุมชนรอบเขื่อนโรงไฟฟ้า ปี 2556
  (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย)
  ศาสตราจารย์ ดร.สุรพงษ์  โสธนะเสถียร
 10. โครงการประเมินผลโครงการสร้างสื่อการเรียนรู้สำหรับผู้ปกครองเด็กประถมศึกษาตอนปลายและมัธยมศึกษาตอนต้น “(กล้า)คุยกับลูกวัยรุ่นเรื่องเพศ”
  (แผนงานสร้างเสริมสุขภาพจิต (สสส.))
  รองศาสตราจารย์กัลยกร  วรลัฎฐานีย์
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุจน์  โกมลบุตร
  อาจารย์ ดร.นิธิดา  แสงสิงแก้ว
  อาจารย์ดวงแก้ว  เธียรสวัสดิ์กิจ
2555
 1. การศึกษาเพื่อกำหนดจำนวนช่องรายการในโทรทัศน์ระบบดิจิตอลภาคพื้นดิน
  (สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ)
  รองศาสตราจารย์พรทิพย์  สัมปัตตะวนิช
  รองศาสตราจารย์กิติมา  สุรสนธิ
  รองศาสตราจารย์แอนนา  จุมพลเสถียร
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัทมา  สุวรรณภักดี
2554
 1. ศึกษาความเป็นไปได้ในการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงที่มุ่งเน้นในเชิงประเด็นภายใต้พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ.2551    
  (สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ)
  รองศาสตราจารย์กิตติมา สุรสนธิ    
 2. รณรงค์และประชาสัมพันธ์กฎหมายด้านการอนุรักษ์พลังงาน    
  (สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน)    
  รองศาสตราจารย์ ดร.พรจิต สมบัติพานิช    
 3. ผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานและกิจกรรมกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  (สำนักงานปลัดกระทรวงกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)    
  รองศาสตราจารย์ ดร.พรจิต สมบัติพานิช    
 4. ศึกษาวิเคราะห์ ประเมินผลเพื่อจัดทำระบบการสื่อสารประชาสัมพันธ์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ระยะที่ 3 : การจัดทำระบบสนับสนุนการดำเนินงานยุทธศาสตร์การสื่อสารประชาสัมพันธ์ พบ.    
  (สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์)    
  อาจารย์ประไพพิศ  มุทิตาเจริญ    
 5. บูรณาการความร่วมมือระหว่างกระทรวงพาณิชย์ภาคเอกชน และ GTZ    
  (สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์)    
  อาจารย์ดร.โมไนยพล รณเวช    
 6. ศึกษาและวิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานครตามโครงการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร”    
  (สำนักวัฒนธรรมกีฬา และการท่องเที่ยว)    
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์แอนนา จุมพลเสถียร    
 7. พัฒนาระบบประชาสัมพันธ์งานประกันสังคมทางสื่ออินเตอร์เน็ตของสำนักงานประกันสังคม
  (สำนักงานประกันสังคม)    
  อาจารย์ประไพพิศ มุทิตาเจริญ
2553
 1. รายงานการวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและวางแผนยุทธศาสตร์และยุทธวิธีการสื่อสาร
  (กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม)
  รองศาสตราจารย์ พรทิพย์ สัมปัตตะวนิช
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แอนนา จุมพลเสถียร
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กัลยกร วรกุลลัฎฐานีย์
  อาจารย์ประไพพิศ มุทิตาเจริญ
2551
 1. การสังเคราะห์องค์ความรู้เรื่องสื่อพิธีกรรมกับการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
  (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย)
  รองศาสตราจารย์ ดร.สมสุข หินวิมาน
2550
 1. การสื่อสารในชุมชนมุสลิมภาคใต้ ศึกษากรณีพื้นที่ อำเภอรามัญ จังหวัดยะลา
  (งบประมาณภารกิจโครงการและประสานงานวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติผลงานวิจัยที่จะนำมาเสริมสร้างความเข้มแข็งและแก้ไขปัญหาวิกฤตของชาติ)
  รองศาสตราจารย์กิติมา สุรสนธิ
 2. การจัดทำร่างแผนแม่บทส่งเสริมและพัฒนาการใช้ทรัพยากรสื่อสารมวลชน เพื่อการปฏิรูปสังคมและการเมือง พ.ศ.2550-2555
  (งบประมาณสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี แผนงบประมาณส่งเสริมธรรมาภิบาล ผลผลิตการบริหารจัดการการสื่อสารของรัฐสู่สาธารณะชน)
  รองศาสตราจารย์กิติมา สุรสนธิ
 3. การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลแนวคิดทฤษฎีเพื่อกำหนดแผนการใช้ทรัพยากรสื่อสารมวลชนในการปฏิรูปสังคมและการเมือง
  (งบประมาณสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี แผนงบประมาณส่งเสริมธรรมาภิบาล ผลผลิตการบริหารจัดการการสื่อสารของรัฐสู่สาธารณะชน)
  รองศาสตราจารย์กิติมา สุรสนธิ