เกี่ยวกับคณะ | ข่าวสาร | หลักสูตร | วิชาการ | งานวิจัย | กิจกรรมนักศึกษาและศิษย์เก่า | ปฏิทินกิจกรรม
 
Research 
รายชื่องานวิจัย 

งานวิจัยงบประมาณแผ่นดิน 

โครงการวิจัยกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (พ.ศ. 2547-ปัจจุบัน)
ปีงบประมาณ ชื่อโครงการวิจัย/ผู้วิจัย
2560
 1. การผลิตภาพยนตร์จัดวาง Invalid Footnote
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักรวาล นิลธำรงค์
2553
 1. การวิเคราะห์กระบวนการบริหารจัดการการสื่อสารเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนของชุมชนในภูมิภาค
  รองศาสตราจารย์กิติมา สุรสนธิ
2551
 1. การศึกษากลยุทธ์เผยแพร่ปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” ของพัฒนาการจังหวัดและพัฒนาการอำเภอ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน
  รองศาสตราจารย์บำรุง สุขพรรณ์
2550
 1. การผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรมและค่านิยมของชาวไทยมุสลิม :กรณีศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
  รองศาสตราจารย์บำรุง สุขพรรณ์
2549
 1. บทบาทของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นต่อการส่งเสริมความรู้เรื่องการพัฒนาชนบทตามแนวยุทธศาสตร์ชาติ
  รองศาสตราจารย์บำรุง สุขพรรณ์
2547
 1.  การศึกษาพฤติกรรมการรับข่าวสารของพระสงฆ์เพื่อการเผยแพร่และรณรงค์ไม่สูบบุหรี่
   แก่ประชาชนในชนบท
   รองศาสตราจารย์บำรุง สุขพรรณ์