เกี่ยวกับคณะ | ข่าวสาร | หลักสูตร | วิชาการ | งานวิจัย | กิจกรรมนักศึกษาและศิษย์เก่า | ปฏิทินกิจกรรม
 
Research 
รายชื่องานวิจัย 

งานวิจัยกองทุนวิจัย มธ./วิจัยเสริมหลักสูตร

โครงการวิจัยกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (พ.ศ. 2550-ปัจจุบัน)
ปีงบประมาณ ชื่อโครงการวิจัย/ผู้วิจัย
2561
 1. From online Information Seeking to Native Advertising Exposure : Examining the Thai Millennials on Online Information Cues, Ads Click Through and Brand Awareness รองศาสตราจารย์วงหทัย ตันชีวะวงศ์
2560
 1. (งานสร้างสรรค์) การผลิตผลงานภาพยนตร์จัดวาง “Invalid Footnote"
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักรวาล นิลธำรงค์
2553
 1. การรับรู้แนวทางปฏิบัติและความคาดหวังของนักหนังสือพิมพ์ไทยต่อการสร้างระบบความรับผิดชอบที่สามารถตรวจสอบได้ของสื่อมวลชน
  อาจารย์ ดร.จิตระพี ทรัพย์แสนดี
2552
 1. การศึกษารูปแบบการโฆษราสินค้าที่สัมพันธ์กับเด็ก
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัลยกร วรกุลลัฏฐานีย์
 2. การสื่อสารและการปรับตัวของผู้สูงอายุในเมืองและชนบท
  อาจารย์ ดร.อัจฉรา ปัณฑรานุวงศ์ และ รองศาสตราจารย์กิติมา สุรสนธิ
2550
 1. การวิเคราะห์การออกแบบกราฟฟิกโดยใช้คอมพิวเตอร์ในชิ้นงานโฆษณาสินค้าประเภทเปรียบเทียบซื้อ (Shopping Goods) ในนิตยสารไทย
  อาจารย์สมัชชนันท์ เอกปัญญากุล

 

โครงการวิจัยวิจัยเสริมหลักสูตร (พ.ศ.2542 – 2548)
ปีงบประมาณ ชื่อโครงการวิจัย/ผู้วิจัย
2548
 1. บทบาทของการวิจัยในการบริหารการสื่อสาร : แนวทางวิธีการและการใช้ประโยชน์
  อาจารย์ ดร.จิตระพี ทรัพย์แสนดี
2547
 1. การใช้ประโยชน์ในการเปิดรับข่าวสารจากหนังสือพิมพ์เพื่อการเรียนตามหลักสูตรระดับปริญญาตรีของนักศึกษาทางด้านหนังสือพิมพ์
  อาจารย์ ดร.พจนา ธูปแก้ว

2545-2546
 1. ภาพลักษณ์นักการเมืองไทยในสายตาสื่อมวลชน ชุดที่ 3 : ศึกษาข้อมูลปี 2543 และ 2546
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ บุนนาค
2543
 1. กลยุทธ์การรณรงค์โฆษณา
  ผู้ช่วยศาสตราจารญ วนิดา ตันนาภัย

2542
 1. การศึกษาวิธีการอ่านข่าวทางสถานีวิทยุโทรทัศน์
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วันชัย ธนะวังน้อย